www.archive-org-2012.com » ORG » D » DAMINI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 60 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Damini
  Descriptive info: .. Hjem.. Om oss.. Vedtekter.. Styret.. Årsregnskap.. Virksomhetsplan.. Årsrapport.. Kontakt.. Info in English.. 93 87 56 21.. damini@damini.. org.. Kurs.. Timeplan.. Instruktører.. Påmelding til dansekurs.. Regler og betingelser.. Workshop.. Produksjoner.. Damini Kompaniet.. Galleri.. Nyheter.. Kontakt oss.. Foto av: Dennis Røller.. Undervisning i Kathak.. Fotograf: Nicky Twang.. Siste nytt.. Vishva Hindu Parishad.. Dear All, To celebrate Diwali, VHP Norway is organizing a cultural get together.. You along with your family and friends.. Les mer.. HØSTMELA 2012.. SPORTS & CULTURAL FEDERATION NORWAY har gleden av å invitere dere til Høstmela 2012 Lørdag 03 nov.. 2012, Kl.. 17:30.. Damini på  ...   med full applaus.. Ny postadresse.. Fra og med 1.. oktober 2012 har Damini HOC fått ny kontor- og telefontid.. NY POSTADRESSE: Ole Brumsvei 1, Postboks 75.. Blikk på Gandhi.. 22.. september Nobels Fredssenter Det blir bollywoodworkshop og oppvisning fra Daminis elever denne dagen, så bli med! Bollywoodworkshop fra 13-15,.. Bollywoodfest på Rommen.. 12.. September.. Rommen Scene Elever fra Damini opptrådte på dette arrangementet, og imponerte stort med ny koreografi!.. Meld deg på Damini's dansekurs nå - Bollywood, Kathak, Yoga, Bhangra.. Meld deg på!.. © Copyright 2012 Damini House of Culture.. Topp.. Hit Counter provided by.. technology reviews..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om oss | Damini
  Descriptive info: Damini House of Culture.. er en videreføring av Indisk Dans og Kultursenter , en organisasjon som ble stiftet i 1986 på initiativ av Shikha Chandra.. Hun hadde da siden 1983 drevet privat undervisning for en dansegruppe.. Tanken bak Indisk Dans og Kultursenter var å ivareta den indiske kulturarven for indere bosatt i Norge.. Interessen for indisk dans viste seg å være veldig stor og foreldregenerasjonen har fulgt opp og støttet barna som har tatt del i danseundervisningen.. Over tid har organisasjonen blitt større, og består i dag av 70 elever i alderen 6 til 30 år.. Kvaliteten har også økt betraktelig.. Den profesjonelle indiske danserinnen og danselærerinnen Priya Pawar ble tidlig kontaktet og har ved jevnlige workshops bidratt til å heve dansegruppen opp på et mer profesjonelt nivå.. Elever som har vært med siden begynnelsen er i dag utdannet til instruktører.. Danserne sier  ...   betraktelig.. Damini er stolte av å ha bidratt til å spre indisk dans og kultur, ved å utdanne dansere som i dag har profesjonelle karriérer i det norske kulturlivet, og knytte til seg dansekunstnere, produsenter i vårt arbeide, bl.. a.. kan nevnes: Lavleen Kaur Richa Chandra Ella Fiskum Sudesh Adana -.. Damini House of Culture ønsker å gi personer fra andre kulturer muligheten til å fremheve sin egen identitet.. Damini kan betegnes som et integrasjonsprosjekt hvor alternative treningsformer blir gjort tilgjengelig for et bredt publikum.. Et bredt sammensatt styre med representanter blant annet fra norsk kulturliv er nedsatt for å bidra til å gjennomføre målsetningene.. Ordet Damini betyr lynnedslag og i denne sammenhengen står:.. D for Dans, A for Art, M for Music, I for Indian, N for Norwegian, I for Institute.. Priya Pawar.. har i 18 år vært en del av Damini..

  Original link path: /om-oss
  Open archive

 • Title: Vedtekter | Damini
  Descriptive info: 1 Navn.. Foreningens navn er Damini House of Culture.. 2 Formål.. Damini House of Culture har til formål å.. - formidle Kathak (indisk klassisk dans).. - spre kunnskap om og øke interessen for indisk dans og musikk.. - stimulere til samspill mellom kulturer og kunstneriske stilarter.. Formålet søkes oppnådd gjennom:.. - eksamensrettet undervisning i Kathak.. - undervisning og kursvirksomhet i dans og musikk.. - workshops og kunstneriske prosjekter av høy kvalitet.. 3 Medlemskap.. - Foreningen er åpen for alle som støtter formålet.. - Medlemmer er de som har betalt fastsatt kontingent i inneværende og / eller foregående år.. - Et medlem som motarbeider foreningens formål, eller på annen måte foretar seg noe som er til skade for foreningen, kan av styret foreslås ekskludert.. Medlemmet skal i så fall gjøres oppmerksom på styrets vedtak, som skal begrunnes.. Medlem som foreslås ekskludert kan bringe saken inn for årsmøtet, som fatter endelig vedtak.. - Et medlem kan når som helst melde seg ut av foreningen.. - Innbetalt kontingent tilbakebetales ikke ved utmelding.. - Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet.. - Et medlem skal ha rabatt på billetter og kursavgifter til arrangementer der Damini er enearrangør.. - Et medlem skal også ha tilsendt informasjon om Daminis aktiviteter gjennom informasjonsblad eller annet som vedtas av styret.. 4 Årsmøte.. Foreningens øverste organ er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april.. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det frammøtte antall medlemmer.. Årsmøtet skal behandle:.. 1 Valg av møteleder og referent.. 2 Årsrapport.. 3 Regnskap og styrets årsberetning.. 4 Virksomhetsplan og budsjett.. 5 Innkomne forslag (inkl.. styrets forslag).. 6 Fastsettelse av kontingent.. 7 Valg av styre, valgkomité og revisor.. Det kan ikke fattes vedtak i andre saker enn ovenstående.. Alle vedtak fattes med simpelt flertall, med unntak for behandling av vedtekter, som er angitt i egen 8, Vedtektsendring.. Dersom et frammøtt medlem ønsker det, skal stemmegivning foregå skriftlig.. Alle medlemmer over 16 år kan møte på årsmøtet med talerett, forslagsrett og stemmerett.. Medlemmer under 16 år kan møte med tale- og forslagsrett.. Frammøtte medlemmer kan ikke møte med fullmakter fra andre medlemmer.. Foreldre eller foresatte uten medlemskap i Damini får stemmerett på årsmøtet forutsatt at de har barn med medlemskap til stede på årsmøtet.. Medlemmer som ikke har betalt sin medlemsavgift for foregående år, har ikke stemmerett på  ...   - styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene og består av 5 medlemmer og minst 3 varamedlemmer.. Alle velges på årsmøtet.. Varamedlemmene velges i nummerert rekkefølge.. - ordinære styremedlemmer: minst to skal være kvinner, minst to skal være menn.. - varamedlemmer: minst én skal være kvinne, minst én skal være mann.. - styrets leder velges særskilt av årsmøtet.. - to av styrets ordinære medlemmer skal av årsmøtet være valgt for to år.. - styret konstituerer seg selv med nestleder.. - styret treffer beslutninger ved simpelt flertall.. - kun medlemmer over 16 år kan velges til styret.. - revisor, ansatt regnskapsfører og eventuell daglig leder kan ikke være medlem av styret.. - styret ansetter daglig leder og har arbeidsgiveransvar og instruksjonsmyndighet overfor denne.. Varamedlemmene skal ha tilsendt alle møteinnkallinger og sakspapirer og kunne møte på alle styremøter med tale- og forslagsrett.. Styret har blant annet ansvar for:.. kontinuerlig ledelse av foreningen i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.. oppnevnelse av nødvendige komiteer og utvalg.. Styret skal avholde minst 5 styremøter i året.. Dersom et styremedlem ønsker å trekke seg fra sitt verv i valgperioden, skal dette meddeles det øvrige styret skriftlig.. Styret kan ikke selv komplettere styret med nye medlemmer.. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av dets medlemmer er til stede.. Ved stemmelikhet har styreleder eller, i styreleders fravær, møteleder dobbeltstemme.. Referater fra alle styremøter skal signeres av to styre/varamedlemmer og klebes inn i styreprotokoll.. 8 Vedtektsendring.. - vedtektene, bortsett fra 2, kan endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte når minst 2/3 av de som er til stede stemmer for forslaget.. - vedtektenes 2 kan kun endres ved vedtak om dette på 2 på hverandre følgende årsmøter med minst 2/3 flertall.. - Årsmøtet kan vedta at endringene skal gjelde fra de er vedtatt på møtet.. 9 Oppløsning.. - beslutning om oppløsning kan kun treffes av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med minst flertall.. - ved oppløsning skal foreningens gjenværende midler tilfalle et hjelpe- eller solidaritetsprosjekt i Sør, som nærmere vedtas av årsmøtet.. 10 Ikrafttredelse.. Disse vedtektene gjøres gjeldende fra: 8.. april 2006.. ( ).. Endret i årsmøte 13.. mars 2003.. Endret i styremøte 22.. september 2003 i henhold til mandat fra årsmøte 13.. Endret i årsmøte 19.. april 2004.. Endret i årsmøte 23.. april 2005.. Endret i årsmøte 8..

  Original link path: /vedtekter
  Open archive

 • Title: Styret | Damini
  Descriptive info: Styreleder:.. Sonika Sharma.. Styret:.. Dag Hol.. Aneeta Johnsen.. Reo Matugas.. Aje Singh Rihel.. Vara:.. Shilpi Bhatnagar.. Anne Nyeggen.. Foreldrerepresentant:.. Anuradha Varma.. Meenakshi Johar (vara).. Valgkomiteen:.. Ny valgkomité annonseres i 2012..

  Original link path: /styret
  Open archive

 • Title: Kontakt oss | Damini
  Descriptive info: Navn (required).. Epost (required).. Emne.. Din beskjed.. Undervisningssteder.. Lørdager The Planet.. Ragnhild Schibbyes v 2, 0968 Oslo.. T-bane: Vestli ( Linje 5).. Mandager og torsdager Interkulturelt museum (IKM).. Tøyenbekken 5 (Grønland).. 0188 Oslo.. Postadresse.. Ole Brumsvei 1,.. Postboks 75.. 0915 Oslo.. Kontoradresse.. Fjellhamarveien 52.. 1472 Fjellhamar.. Telefon:.. 93 87  ...   vi svarer deg så snart vi har mulighet!.. Kontortider:.. 09.. 00 -16.. 00 Tirsdag, torsdag og fredag fra kl.. 00 til 16.. 30.. Lørdag fra kl.. 10.. 30- 12.. 30 , NB! I ferier er kontoret ikke betjent daglig, men daglig leder kan kontaktes via mail.. org.. eller.. kalyany@damini..

  Original link path: /contact
  Open archive

 • Title: Info in English | Damini
  Descriptive info: Damini House of Culture is one of the leading dance institutions in classical and folk Indian dance in Norway.. The organization started as “Indian Dance and Culture centre”, an organization founded by Shika Chandra in 1986.. The purpose of “Indian Dance and Culture centre” was to promote and take care of the Indian cultural heritage for Indians settled in Norway.. In the following, we will give a short description of Damini’s purpose, activities and plans.. From the beginning, Damini’s main focus has been on the dance form Kathak and in 2003 Chauu was introduced for the Indo-Norwegian students and public as well.. Damini’s main aim is to give knowledge about Indian culture trough dance and music and to stimulate multicultural cooperation.. The organization’s activities follow three main roads: To offer dance and music classes to children and adults, to educate professional artists in Kathak and to set up dance performances with professional artists from India, England and Norway, preferably in cooperation with Damini’s dancers.. Today, around fifty children and adolescents are following classes at Damini.. Also, an increasing number of people are supporting Damini’s organization and activities through supportive membership.. Damini House of Culture’s main focus, the Indian art and culture, has given us the opportunity to cooperate with a series of large culture institutions in Norway.. Students who have followed the classes from the beginning are today educated to be dance instructors.. We qualify our students through our co-operation with the UK organization Pandit Ram Sahai Sangit Vidyalaya, who have officially validated examinations by the Open Coollege Network (OCN) Credit4Learning, which means that the  ...   Indian, N for Norwegian, and I for Institute.. Our Future plans and projects.. The board and management have a strong focus on the continuous development and growth of Damini.. We want Damini to be a significant representative on the cultural arena, both on the main stages and – even more important – as valuable offer and alternative to children and adolescents from different background.. Dance classes: The aim is to extend the dance classes to include contemporary dance forms such as Bollywood.. We are also in search of new and more comfortable premises for the classes, which are at present being held in rather modest circumstances on the outskirts of Oslo.. Performances and projects: The objective is to set up at least one large project a year with professional performers.. See information regarding “DRE” at the Norwegian Opera, Oslo in October 2010.. We also wish to offer dance performances in cultural venues and festivals.. See information about our participation at the annual MELA festival in Oslo, Barnas Verdensdager Oslo World Music Festival.. Promoting the organisation: Finally, we need to promote the organization and spread information and knowledge about the wealth of Indian culture to a wider audience.. However, Damini’s financial situation is difficult and represents an obstacle to reaching the above mentioned ambitions.. Damini is today surviving on modest funds from the municipality and the government as well as a small amount of money from the members, students and performances.. Therefore, we are constantly looking for alternative funding of our activities.. If your company is interested in contributing to Damini House of Culture, please contact us!..

  Original link path: /info-in-english
  Open archive

 • Title: Kurs | Damini
  Descriptive info: Bollywood.. Kathak.. Bhangra.. Yoga.. Musikk.. Bollywood.. Bollywood er et populært tilbud for barn, ungdom og voksne.. Her kan elevene oppleve danseglede med en erfaren pedagog.. Her lærer man både trinn og bevegelser til kjente sanger.. Kathak.. Kathak er en danseform fra det nordlige India.. Navnet Kathak har sitt utspring i ordet katha som betyr å fortelle en fortelling.. Kathak ble opprinnelig utviklet av omreisende fortellere som brukte dans for å illustrere episoder fra indisk mytologi.. Kroppsholdningen er veldig viktig i Kathak.. Danseren holder en løftet og rett rygg med hodet høyt hevet.. Fottrinnene er også viktige fordi lyden fra bjeller festet rundt anklene skal stemme overens med trommeslagene fra tablas.. Dansen kjennetegnes ved komplekse rytmer, elegante bevegelser, fotarbeid og piruetter.. Den indiske  ...   og tar inn nye studenter hvert semester.. Trenger du råd og veiledning om hvilket nivå du skal følge? Ta.. kontakt.. med oss!.. Bhangra.. Kast deg ut i en av de mest populære indiske dansene for tiden! Suggererende Dhol-trommer og ny Bhangramusikk vil garantert få frem dansefoten!.. Kurs i Bhangra.. Det er anledning for jenter, gutter og voksne å være med på timene.. Yoga.. Yoga er en fin metode til å utvikle det kroppslige grunnlag for innlevelse og erkjennelse.. De fleste ser fort resultater, føler seg opplagt og uthvilt med yogaens dype, avspennende øvelser.. Kurs i yoga.. Det kreves ikke forhåndskunnskaper for å følge dette kurset.. For hvert semester blir det startet opp nye kurs for nybegynnere.. Det blir undervist i litt forskjellige yoga-stiler..

  Original link path: /dansekurs
  Open archive

 • Title: Timeplan for våre dansekurs | Damini
  Descriptive info: Timeplan for våre dansekurs.. Monday.. Tuesday.. Wednesday.. Thursday.. Friday.. Saturday.. Sunday.. 10:00.. Bollywood Gul.. med.. Dipika Sharma.. 10:00 til 10:45.. Bollywood Lilla.. Anshu Jain.. Bollywood Fiolett.. Richa Chandra.. 10:45.. Kathak Rød.. 10:45 til 11:30.. Bollywood Grønn.. '>Bollywood Grønn.. Dipika og Shivam.. Bollywood Turkis.. 11:30.. Bhangra (små gutter).. Bhavjit og Shivam.. 11:30 til 12:15.. Kathak Rosa.. Bollywood Oransje.. 12:30.. Bhangra (ungdom).. Bhavjit Singh.. 12:30 til 13:15.. Kathak Blå.. Musikkundervisning.. Sudeshna Bhattacharya.. 13:15.. 13:15 til 14:00.. Åpent Studio.. Egentrening.. 16:30.. Kathak Kvinner.. 16:30 til 17:30.. 17:30.. 17:30 til 19:30.. Forklaring fargekoder timeplan:.. :  ...   Turkis:.. jenter og kvinner fra 12 år og oppover nybegynner.. : jenter og kvinner fra 12 år og oppover nybegynner.. Bollywood Oransje:.. jenter og kvinner fra 12 år og oppover øvet/avansert.. Bollywood Lilla:.. gutter og jenter 6-9 år litt øvet.. Bollywood Gul:.. jenter og gutter 6-9 år nybegynner.. Bhangra (gutter):.. gutter 6-9 år.. Bhangra (ungdom):.. gutter og jenter 9 18 år.. Musikkundervisning:.. ta kontakt med administrasjon.. Undervisningssteder:.. Lørdager:.. The Planet.. Ragnhild Schibbyes vei 2.. 0968 Oslo, T-bane: Vestli ( Linje 5).. Mandager og Torsdager:.. Hovedstadsmuseet IKM Grønland.. Tøyenbekken 5.. T-banestopp: Grønland..

  Original link path: /timeplan
  Open archive

 • Title: Instruktører | Damini
  Descriptive info: Instruktør/pedagog.. Richa Chandra (f.. Oslo) har vært aktiv profesjonell danser i mange år og har graden bacholor i Kathak gjennom eksamensordning godkjent av Open College Network i Storbritannia.. Instruktør i Kathak/Bollywood.. Dipika er 16 år gammel.. Hun har danset Kathak i 9 år, undervist av sin guru Richa Chandra.. Priyanka Sarna.. Vikar.. Priyanka har vært med i Damini i 8 år.. I disse årene har hun lært Kathak og Bollywood.. Musikkinstruktør.. Sudeshna er musiker innen den rike tradisjonen nord- indisk klassisk musikk.. Hun spiller instrumentet sarod.. Sarod og musikk generelt, er i India  ...   sarodspillere i verden, og Sudeshna er en av dem.. Instruktør.. Er opprinnelig fra Delhi i India, og har bodd i Norge de siste 13 år.. Hun har alltid hatt dans som sin store lidenskap.. Bhavjit Singh er 20 år gammel og har danset bhangra i 12 år.. Han har i flere år danset for Punjabi School Norge.. Shivam Sharma.. Shivam Sharma er 15 år gammel, og har vært med i Damini House of Culture i 7 år.. Han jobber nå som assisterende instruktør i Bhangra og Bollywood, og trives veldig godt med det..

  Original link path: /pedagoger
  Open archive

 • Title: Påmelding til dansekurs | Damini
  Descriptive info: Påmeldingsskjema.. *obligatorisk.. Fullt navn*.. E-post*.. Adresse*.. Telefonnummer*.. Fødselsdato*.. Er du nytt medlem?.. Ja.. Nei.. Ønsker kun å bli støttemedlem?.. Velg hvilke kurs du vil melde deg på*.. Støttemedlem.. Har du noen forkunnskaper i dans?.. Jeg bekrefter herved at jeg er over 18 år.. Påmeldingsinfo:.. Elevene fyller ut.. påmeldingsslipp.. enten via nettsiden eller skjema som fåes av instruktøren.. NB! Det er bindende påmelding! Elever under 18 år må ha underskrift av foresatte.. Priser:.. For å delta i Damini sine tilbud må du være medlem.. Du betaler automatisk for medlemsskap ved å betale inn semesteravgift.. Semesteravgift: 1200 kr.. Familierabatt: Kontakt oss for mer info om vår familierabattordning.. Betaling.. Betal inn kursavgiften til kontonr.. og merk betalingen med elevens navn og gruppe.. For eksempel: Amrita Hansen, Bollywood ROSA.. Faktura blir sendt ut for  ...   før timen!.. Lurer du på hvilket kurs som passer deg og trenger du å snakke med oss kan du enten sende en.. e-post.. , møte opp og se på timen eller ringe oss så hjelper vi deg å finne et kurs som passer for deg!.. Ansvar:.. Elevene deltar på eget ansvar.. Damini er ikke ansvarlig for fysisk skade som eleven måtte pådra seg i skolens lokale.. Eleven er selv ansvarlig for egne materielle ting som eleven medbringer til våre lokaler.. Ved lån av kostymer utenfor våre lokaler er det elevens ansvar å sørge for at de blir tilbakelevert i den stand de var i.. Annet:.. Damini tar forbehold om feil, eventuelle endringer og justeringer i timeplan, pedagoger og lignende.. Kom i god tid ved påmelding for å sikre deg nødvendig informasjon..

  Original link path: /pameldingsskjema-for-dansekurs
  Open archive

 • Title: Regler og betingelser | Damini
  Descriptive info: Vi jobber for målsetningene :.. - formidle klassisk indisk dans med hovedvekt på Kathak.. Dette gjør vi gjennom å:.. - Tilby eksamensrettet undervisning i Kathak.. - Tilby undervisning i andre indiske danse- og musikkformer.. - Arrangere workshops.. - Skape kunstneriske prosjekter av høy kvalitet.. Viktig!.. Vi legger stor vekt på å at våre tilbud skal ha høy faglig kvalitet.. Våre instruktører er alle underlagt  ...   rette seg etter instruktørens anbefaling om hvilke timer som passer for elevens nivå.. Mange familier har flere barn påmeldt og ønsker at det skal være minst mulig ventetid mellom timene.. Vi prøver å imøtekomme ønskene så langt det lar seg gjøre, men av respekt for helheten og kvaliteten i tilbudet, ber vi om forståelse for at det ikke alltid er mulig å oppfylle alles ønsker..

  Original link path: /regler-og-betingelser
  Open archive

 • Archived pages: 60